Oppdragsgiver: Statoil. Kontraktsverdi: 5 000 000 kroner
Kjøleanlegget er et sjøvannsbasert frikjøleanlegg mot sjø, med kapasitet til å dekke et kjølebehov  på ca. 3500 kW. Anlegget har sjøvannsinntak med innstøpingsrør i pumpesump  med DN 250 sluseventil. Utvendig rørledning går fra pumpehus til kjøleanlegg. Varmeanlegget består av luftvarmere, radiatorer og ny varmepumpe som henter varme fra kjølesystemet. Eksisterende sanitæranlegg er benyttet videre i størst mulig grad, men noe er ombygd og tilpasset ny bruk.