Personvernerklæring kunder Finn Midbøe AS

Finn Midbøe fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Personopplysninger kan være navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer som du gir fra deg frivillig.

Vi bruker personopplysningene for å utføre arbeid og levere varer som du har bestilt hos oss og for å kunne administrere kundeforholdet, service og fakturering.

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg/dere til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer

1. med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

2. med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

3. etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

4. som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.